banneri2.jpg
Uutiset
5.9.2017 Wanted: Nuoriso-ohjaaja Inariin

Inarin kunnan nuorisotyö hakee palvelukseensa

NUORISO-OHJAAJAA

Tehtävä on määräaikainen ja se täytetään 1.10.2017 alkaen (tai sopimuksen mukaan) 31.7.2018 saakka.

Nuoriso-ohjaajan sijoituspaikka on Inarin kirkonkylä ja työ tapahtuu pääasiassa Nuorisotila Vintissä. Tilatoiminnan ohella työhön sisältyy myös osallistuminen moni yhteisöllisen Selvä Peli –työryhmän toimintaan sekä työskentely verkkoympäristössä (sosiaalinen media, Inarin nuorisotyön nettisivut Lapin nuorisotiedotuksen portaalissa).

Työ edellyttää aktiivista työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja. Käytännön nuorisotyön kokemus katsotaan eduksi. Palkkaus KVTES:n mukaisesti. Pätevyysvaatimuksena on nuorisoalan ammatillinen peruskoulutus (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinto) tai yhteisöpedagogin koulutus.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esittää rikosrekisteriote. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti jättämällä hakemus Inarin kunnan sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.kuntarekry.fi tai postitse osoitteeseen Inarin kunnan nuorisotyö, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Hakemukset tulee toimittaa 15.9.2017 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa nuorisosihteeri Seppo Körkkö, puh. + 358 400 313532 tai seppo.korkko(at)inari.fi

Ja sama pohjoissaameksi:

Anára gieldda nuoraidbargu ohcá bálvalussii

NUORAIDJOĐIHEADDJI

Bargu lea mearreáigásaš ja dat devdojuvvo 1.10.2017 rájes (dahje soahpamuša mielde) 31.7.2018 rádjai.

Nuoraidjođiheaddji sajustanbáikin lea Anára kirkosiida ja bargu dáhpáhuvvá eanaš Nuoraidlatnja Vinttis. Nuoraidlatnjadoaimma lassin bargui gullet maiddái oassálastin máŋggasuorggat Selvä Peli –bargojoavkku doibmii sihke bargan neahttabirrasis (sosiála media, Anára nuoraidbarggu neahttasiiddut Lappi nuoraiddieđáhusa portálas).

Bargu eaktuda aktiivvalaš bargovuogi ja buriid ovttasbargandáidduid. Praktihka nuoraidbarggu hárjánupmi gehččojuvvo ovdun. Bálká GVBES:a mielde. Gelbbolašvuođagáibádussan lea nuoraidsuorggi ámmátlaš vuođđoskuvlejupmi (nuoraid- ja asttuáiggejođiheaddji vuođđodutkkus) dahje searvvušpedagogalaš skuvlejupmi.

Ovdal barggu vuostáiváldima válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa sihke ovdanbuktit rihkusregisttarváldosa. Barggus lea njealje mánotbaji geahččalanáigi.

Bargui ohccojuvvo ovdasajis nu, ahte ohcamuš guđđojuvvo Anára gieldda elektrovnnalaš bargguohcanbálvalussii čujuhusas www.kuntarekry.fi dahje poastta fárus čujuhussii Anára gielddanuoraidbargu, Piiskuntie 2, 99800 Avvil. Ohcamušaid galgá doaimmahit 15.9.2017dmu 15.00 rádjai.

Lassidieđuid addá nuoraidčálli Seppo Körkkö, tel. + 358 400 313532 dahje seppo.korkko(at)inari.fi

Ja Inarinsaameksi:

Aanaar kieldâ nuorâipargo ocá palvâlusân

NUORÂISTIVREJEIJEE

Toimâ lii meriáigásâš já tot tiävdoo 1.10.2017 rääjist (teikâ sopâmuš mield) 31.7.2018 räi.

Nuorâistivrejeijee soijimsaje lii Aanaar markkân já pargo lii válduášálávt Nuorâitile Vintist. Tiletooimâ lasseen pargo ana sistees meid uásálistem maaŋgâsiärvuslii Selvä Peli- pargojuávhu tooimân sehe porgâm viermipirrâsist (sosiaallâš media, Aanaar nuorâipargo nettisiijđoh Laapi nuorâitieđettem portaalist).

Pargo váátá aktiivlii pargovyevi já šiev oovtâstpargonaavcâid. Hárjánem keevâtlii nuorâipargoost annoo hiättun. Pälkki lii KVPIS miäldásâš. Tohálâšvuotâvátámâššân lii nuorâisyergi áámmátlâš vuáđuškovlim (nuorâi- já astoäigistivrejeijee vuáđutođhos) teikâ siärvuspedagog škovlim.

Ovdil pargo vuástáväldim kalga väljejum toimâttiđ tuhhiittettee tuáhtártuođâštus sehe oovdânpyehtiđ rikosregisterváldus. Pargoost lii neelji mánuppaje keččâlemäigi.

Paargon occoo vuosâsajasávt nuuvt, ete ucâmuš kuáđđoo Aanaar kieldâ šleđgâlii pargouuccâmpalvâlusân čujottâsâst www.kuntarekry.fi teikâ poostâ peht čujottâsân Inarin kunnan nuorisotyö, Piiskuntie 2, 99800 Avveel. Ucâmušâid kalga toimâttiđ 15.9.2017 tme 15.00 räi.

Lasetiäđuid addel nuorâičällee Seppo Körkkö, puh. + 358 400 313532 teikâ seppo.korkko(at)inari.fi

Ja koltaksi:

Aanar kååʹdd nuõrituâjj ååcc kääzzkâʹsttma

NUÕRIOʹHJJEEI

Tuâjj lij mieʹrräiggsaž da tõn tieuʹdet 1.10.2017 ääʹljeeʹl (leʹbe suåppmõõžž mieʹldd) 31.7.2018 räjja.

Nuõrioʹhjjeei päiʹǩǩ lij Aanar ceerkavsijdd da tuâjj lij jäänmõssân Nuõripääiʹǩest Vinttist. Päiʹǩǩtooim lââʹssen tuõjju siskkan še vuässõõttmõš määŋgõhttsallaš Selvä Peli –tuâjj-joouk toimmjummša di tuejjummuš säiʹmmpirrõõzzâst (sosiaalʼlaž media, Aanar nuõrituâj neʹttseeid Lappi nuõriteâđtõõzz portaalâst).

Tuâjj õõlǥat aktiivlaž tuâjast tääʹvtummuž da šiõǥǥ õhttsažtuâjjooddaid. Harjjnummuš takai nuõrituõjju ǩiõččât pueʹrren. Päʹlǩǩ KVTES meâldlanji. Ââʹntemkaiʹbbjõssân lij nuõrisueʹrj ämmtallaš vuâđđškooultõs (nuõri- da âsttääiʹjoʹhjjeei vuâđđtuʹtǩǩõs) leʹbe õõutâspedagoog škooultõs.

Õuddâl tuâj vuâsttaväʹlddem valljuum âlgg tooiʹmted priimâmnallšem dåhttartuõđstõõzz di čuäʹjted reäʹǩǩõsrekiʹsttervääʹldelm. Tuâjast lij neeljj määnpââʹj ǩiččlõddâmäiʹǧǧ.

Tuõjju ooccât vuõss-sâjjsanji kueʹđeeʹl ooccmõõžž Aanar kååʹdd liâđǥlaž tuâjjooccâmkääzzkõʹsse addrõõzzâst www.kuntarekry.fi leʹbe pååʹšt mieʹldd addrõʹsse Inarin kunnan nuorisotyö, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Ooccmõõžžid šâdd tooiʹmted 15.9.2017 čiâss 15.00 mõõneeʹst.

Lââʹssteâđaid oudd nuõripiisar Seppo Körkkö, teʹl. + 358 400 313532 leʹbe seppo.korkko(at)inari.fi