skedepiha.jpg

Voimaneidot

VOIMANEIDOT

Voimaneidot -ryhmät on tarkoitettu 13 -17-vuotiaille tytöille. Ryhmää voidaan soveltaa myös alakouluikäisille. Tyttöjä voi yhdistää samankaltaisen kriisin läpikäyminen, kuten perheessä lähiaikoina tapahtunut avioero. Yhdistävä teema voi olla myös yksinäisyys tai koulukiusatuksi joutumisen kokemukset, vanhemmista erillään asuminen, koulukiusaajana oleminen tai muut vaikeat kokemukset. Vertaiskokemuksen jakaminen ryhmässä voi olla voimaannuttavaa. Esimerkiksi yksinäinen tyttö voi ryhmässä huomata, että muilla on samanlaisia vaikeita tunteita välitunnilla oleskelusta tai ”kovistytöt” voivat uskaltautua tunnustelemaan omia kipukohtiaan ja herkkyyttään.

Voimaneidot -materiaalissa aggressiota tarkastellaan voiman tunteena ja aggressiivisuudella tarkoitetaan voiman tunteen ilmaisemista. Ihmiset tunnistavat yleensä helpommin aggression ja aggressiivisuuden tuhoavat puolet, joilla ihminen pyrkii vahingoittamaan henkisesti tai fyysisesti toisia ihmisiä tai itseään. Asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatoren mukaan aggressiokasvu on nuoren kehityksellinen pakko, ei ilkeyttä tai pahuutta. Aggressiokasvun tarkoitus on johtaa terveeseen itsetuntoon ja itsenäistymiseen (Cacciatore, 2008).

Voimaneitoryhmän ohjaajina toimivat Voimaneito –koulutuksen käyneet nuoriso-ohjaajat tai nuoriso-ohjaaja ja esimerkiksi koulukuraattori parina. Voimaneitoryhmissä ohjaajat haastattelevat tytöt ennen ryhmän alkua. Haastattelun tarkoitus on luoda luottamuksellinen suhde tyttöihin ja alentaa kynnystä tulla ryhmään. Tyttö voi tulla haastatteluun yksin, vanhempiensa, koulukuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan kanssa. Haastattelussa tutustutaan rennosti toisiin, kerrotaan tytölle ryhmäkerroista ja ryhmän toiminnasta. Ryhmän tavoitteena on tutustua omiin voimantunteisiin sekä harjoitella jämäkkyyttä ja oman tahdon ilmaisemista. Haastattelussa kysytään myös tyttöjen historiasta jonkun verran.

Ohjaajan tärkeä tehtävä on huolehtia siitä, että ryhmässä jokainen kokee olonsa turvalliseksi. Tyttöjen yksityisyyttä vartioidaan ja vedetään keskustelulle rajaa, jos tyttö ei itse osaa. Ryhmässä keskusteleminen on täysin vapaaehtoista ja jos nuori haluaa olla hiljaa, hänellä on oikeus siihen. Ohjaaja pitää huolta tyttöjen rajoista myös tilanteissa, joissa muiden ryhmäläisten kysymykset vaikuttavat tungettelevilta. Samoin toimitaan, jos harjoitukset tuntuvat syystä tai toisesta epämukavilta. 

Ryhmäprosessi ei ole terapiaa, vaikka se voi toimia voimaannuttavana ja eheyttävänä kasvun tukena. Ohjaajan vastuulla on tarpeen tullen ohjata tyttöjä jatkotyöstämään ryhmässä nousseita kipeitä kysymyksiään esimerkiksi omassa terapiassa. Aikaisemmista ryhmistä olemme saaneet positiivisia tuloksia. Esimerkiksi ujoille ja hiljaisille tytöille uusia harrastuksia ja rohkeutta tuoda esille asioita, joita tytöt eivät ole muualla kertoneet, esimerkiksi ahdistelutapaus.

Ohjaajat lähettävät ryhmästä kirjeen vanhemmille. Näin vanhemmat tietävät, mitä ryhmässä käsitellään ja osaavat tukea nuorta myös kotona rakentavaan tunteiden ilmaisuun.

Voimaneidot koostuu 5 - 8 tytöstä. Poikkeuksia voi tehdä tilanteen mukaan. Yleisesti tätä pienempi ryhmä ei tarjoa alustaa vertaisryhmälle ja suuremmassa käynnistyy erilainen, suuremman ryhmän dynamiikka. Yhteisten pelisääntöjen tekeminen tuo turvaa ja selkeyttä ryhmän toimintaan. Jotkut säännöt asettaa ohjaaja. Tällaisia ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, toisten kunnioittaminen ja erilaisuuden suvaitseminen.

Ryhmä kokoontuu 7 – 10 kertaa, mutta tarvittaessa pidempäänkin. Ryhmän selkeä alku ja loppu tuovat turvalliset raamit. Tämä mahdollistaa myös vaikeiden tunteiden, kuten ryhmän loppumiseen liittyvien tunteiden käsittelyn. Jokaisen ryhmäkerran lopussa puretaan harjoitusten ja keskustelun herättämät ajatukset jutustellen. Yhden ryhmäkerran pituus on 1,5 tuntia. Voimaneitoryhmiä on toteutettu sekä ylä- että alakouluilla Torniossa.