Nedun säännöstö

Nedun säännöstö

1 § Nuorisoneuvoston tarkoituksena on tarjota Sallalaisille nuorille:

- mahdollisuus olla mukana kunnallisessa päätöksenteossa
- edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Sallassa
- olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa kunnan päätöksenteossa
- kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin

2 § Nuorisoneuvosto on vapaa-aikalautakunnan alainen ja toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.

3 § Nuorisoneuvoston toimintakausi on yksi vuosi. Toimintavuosi alkaa 15. lokakuuta. ja päättyy seuraavan vuoden lokakuun 14. päivään.

4 § Nuorisoneuvoston toiminnasta järjestetään vuosittain markkinointikampanja ja uusia jäseniä valitaan jokaisen toimikauden alussa perusopetuksen vuosiluokilta 7 - 9 sekä lukiosta. Nuorisoneuvoston jäsenmäärää ei ole rajattu.

5 § Nuorisoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nuorisoneuvoston kokouksissa on mukana vapaa-aikasihteeri.

6 § Nuorisoneuvoston sihteerin valitsee vapaa-ajanlautakunta, sihteeri toimii puheoikeudella.

7 § Jokaisella jäsenellä on nuorisoneuvoston kokouksissa yksi ääni.

8 § Nuorisoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä.

9 § Nuorisoneuvosto valitsee jäsenistä tai varajäsenistä työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan erilaisia hankkeita. Työryhmiin voivat osallistua kaikki sallalaiset nuoret.

10 § Nuorisoneuvoston valitsemat edustajat voivat osallistua asiantuntijana kunnan toimielinten kokouksiin kyseisen toimielimen tai sen puheenjohtajan kutsumana.

11 § Nuorisoneuvosto kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa toimikautena. Nuorisoneuvoston koollekutsujana toimii vapaa-aikasihteeri tai sihteeri. Kokouskutsu lähetetään vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla nuorisoneuvoston jäsenille, koulujen kansliaan sekä koulujen oppilaskunnan toiminnasta vastaaville opettajille.

12 § Nuorisoneuvosto voi päättää sille kunnan talousarviossa osoitetun toimintamäärärahan käytöstä sekä muiden toimintaelinten sille päätettäväksi annetuista asioista.

13 § Nuorisoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota ? / kokous sekä matkakorvaukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.