KOLARIN KUNNAN TYÖSETELI KOLARILAISILLE PERUSKOULUN PÄÄTTÄVILLE JA TOISEEN ASTEEN OPISKELIJOILLE (LUKIO, AO)

Arvoisat työnantajat,

Tänä vuonna kolarilaisilla nuorilla on mahdollisuus saada kunnalta työseteli. Kolarin kunta myöntää setelin kolarilaisille peruskoulun päättäville ja toisen asteen opiskeljoille, jotka työllistyvät Kolarin kunnan alueelle. Työttömyysturvaan oikeutetulle ja etä- ja monimuoto- tai oppisopimusopiskelijalle ei voida myöntää työseteliä.

Setelin arvo on 250 €. Seteleitä on varattu yksi kullekkin nuorelle ja sen voi käyttää milloin tahansa kalenterivuoden 2018 aikana. Seteleitä on jaossa 75 kappaletta ja ne myönnetään hakujärjestyksessä.

Seteli korvaa aikaisempina vuosina käytössä olleen kunnanhallituksen myöntämän tuen yrityksille nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Uudella mallilla halutaan aktivoida nuoria työnhaussa sekä tarjota tukea yrityksille nuorten työllistämiseen silloin kun työtä on tarjolla esimerkiksi matkailun huippusesonkeina.

Seteli
Nuoret hakevat itse seteliä Kolarin kunnan kotisivulta tai nuoriso-ohjaajalta saamallaan lomakkeella, missä on sekä nuoren että työnantajan tiedot. Kun lomake on täytetty ja sitoumus työnantajalta saatu, nuori palauttaa hakemuksen henkilökohtaisesti nuoriso-ohjaajalle, joka tarkistaa hakemuksen ja antaa nuorelle setelin, jonka nuori luovuttaa työnantajalle työsuhteen alkaessa.

Nuoren työsuhteen päättymisen ja palkan maksamisen jälkeen työnantaja laskuttaa Kolarin kunnalta seteliä vastaavan palkkatuen 250 €. Laskuun liitetään alkuperäinen työseteli kääntöpuoli täytettynä ja allekirjoitettuna, jäljennös työsopimuksesta sekä selvitys nuorelle maksetusta palkasta (esim. palkkanauhan kopio), mistä tulee käydä ilmi palkan lisäksi työtuntien määrä tai työajanseurantalomake.

Työseteliä ei voi käyttää oman perheenjäsenen palkkaamiseen. Sitä ei voi myöskään käyttää yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Yritys voi palkata enintään vuosittain kolme nuorta, joilla on käytössään työseteli.

Laskutusosoite: Kolarin kunta/Nuorisotoimi, Sanna Palovaara, Isopalontie 2, 95900 KOLARI.

Työsuhteen pituus ja maksettava palkka
Nuori tulee ottaa työhön vähintään 60 tunniksi vuoden aikana. Työjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen. Seteli on voimassa 22.2. - 31.12.2018. Nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus ja annettava työtodistus työsuhteen päätyttyä. Kolarin kunta maksaa laskun mukaan tukea varsinaiseen palkkaan enintääm 250 €. Työnantajan kustannus on tuen määrän ylittävä osa palkasta sekä palkan sivukulut.

Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Palkka sisältää lomakorvauksen. Tarvittaessa työnantajan kannattaa tiedustella alan työnantaja- tai työntekijäjärjestöistä, minkä suuruista palkaa tämän ikäiselle nuorelle on kesätyötä maksettava. Setelin arvo ei siis määritä palkan suuruutta, vaan työantajan on noudatettava alan sopimuksia nuorille maksettavasta palkasta.

Työstä maksettavasta palkasta tehdään ennakonpidätys verokortissa olevan pidätysprosentin mukaan.

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu määräytyy palkkasumman mukaan.

Työeläkevakuutusmaksu on 17,75 % ja vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on vuonna 2018 maksetuista palkoista 0,86 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle maksetuista palkoista. Tarkempia tietoja sairausvakuutusmaksusta ja verotuksesta saa Verohallinnon sivulta.

Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuista tietoa saa vakuutuslaitoksista. Palkan laskennan ja palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset voi hoitaa maksuttoman palkka.fi -palvelun avulla.

Työntekijän perehdyttäminen ja opastaminen
Työhön opastamiseen ja perehdyttämiseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Työpaikan pelisäännöt, työajat, työtehtävät, työympäristö, työkaverit, työturvallisuuteen liittyvät asiat - kaikki tämä vaatii tutustumista, opastusta ja neuvoja. Siksi on tärkeää, että nämä asiat käydään työnjohdon kanssa läpi heti työsuhteen alussa ja nimetään henkilö, jonka puoleen nuori voi tarvittaessa kääntyä.

Työnantajan tulee ottaa huomioon laki nuorista työntekijöistä, mm. työajoista ja määrästä oppivelvollisen kouluaikana. Oppivelvollinen on alle 17-vuotias nuori, kenellä ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Lain tarkoituksena on suojella nuorta työn liialliselta rasitukselta eikä nuoren koulunkäynti saa häiriintyä työnteon vuoksi. Lakiin voi tutustua tarkemmin sivustolla.

Työjakso antaa työnantajalle mahdollisuuden esitellä nuorelle omaa toimintaansa. Sama nuori voi hyvinkin olla alalle kouluttautuva ja hän voi tarjota ammattilaisen osaamistaan tulevaisuudessa opintojensa jälkeen. Tämä on hyvä tilaisuus antaa nuorille "maistiainen" oman kunnan työelämän ja toimialojen mahdollisuudesta.

Lisätietoja työsetelistä antavat Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@kolari. fi, puh. 040 489 5359 tai Sanna Palovaara, sanna.palovaara@kolari.fi, puh. 040 489 5023.