720x120.jpg

Työsuhde

TYÖSUHDE


Työsopimuksessa työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus voidaan tehdä joko toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää perusteltua syytä.

Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Työsopimus ei edellytä määrämuotoisuutta. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä kirjallinen sopimus, josta ilmenee kaikki ehdot.

Työsopimuksessa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:työsuhteen osapuolet: työnantajan ja työntekijän nimet, osoitteet, työnantajan koti- tai liikepaikka, työntekijän henkilötunnus ja työnantajan Y-tunnus
työsuhteen alkamisaika


määräaikaisen työsopimuksen kestoaika: työnantajalla tulee olla työsopimuslain mukainen peruste määräaikaisuudelle
koeajan pituus


toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisaika (työnantajan irtisanoessa ja työntekijän irtisanoutuessa
palkanlaji, suuruus ja palkanmaksukausi
työsuhteessa sovellettava työehtosopimus.

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi.

Työsuojelupiirin työsuhdepäivystys antaa neuvoja työsopimuksiin, palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Työsuojelupiirin tehtäviin kuuluu myös yleissitovien työehtosopimusten noudattamisen valvonta järjestäytymättömissä yrityksissä.