720x120.jpg

Kesätyö


KESÄTYÖKesäduunarin muistilista

Työsuhdeasioiden on oltava kunnossa myös pari kuukautta kestävissä kesätöissä.  Oheisessa listassa on lueteltu muutama perusasia, joista kannattaa huolehtia työpaikan saannin jälkeen.

1) Tee työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikkakaan laki ei sitä edellytä. Tällöin on riitatilanteessa helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa tulikaan sovittua.

Ellei työsopimusta ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista, mikäli työsuhde on yli kuukauden mittainen.

Työsopimuksessa on syytä sopia ainakin seuraavista asioista:


Osapuolet (työnantajan ja työntekijän nimi ja koti- tai liikepaikka)
Mahdollinen koeaika ja sen pituus


Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus vai muu, esimerkiksi harjoittelu
Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus

Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto
Työn suorittamispaikka
Työtehtävän laatu
Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausiTyöaika - Mikäli mahdollista, älä allekirjoita sellaista työsopimusta, jonka mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin määrättyyn tuntimäärään. Voi olla, ettet joinakin viikkoina saa lainkaan töitä.

Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus
Irtisanomisaika

Työsopimusmallin löydät esimerkiksi työsuojelu.fi sivuilta.

Työsopimus ei saa sisältää huonompia ehtoja kuin kyseisen alan työehtosopimuksessa on sovittu. Alaasi koskevasta työehtosopimuksesta (tes) löydät alalla noudatettavat vähimmäisehdot, kuten vähimmäispalkat ja erilaiset palkanlisät. Työehtosopimusta voit tiedustella työpaikkasi luottamusmieheltä tai omasta ammattiliitostasi. Useimmat työehtosopimukset löytyvät myös Finlexin (Valtion säädöstietopankki) nettisivuilta.

2) Kysy neuvoa

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Työnantajalla on samoin velvollisuus antaa perehdytystä esimerkiksi työpaikan olosuhteisiin, koneiden ja laitteiden toimintatapaan ja turvallisuusmääräyksiin liittyen. Pidä huoli, että saat opastusta työhön, äläkä epäröi kysyä.

3) Suojele itseäsi

Nuoria työntekijöitä varten on oma lakinsa, jossa määritellään muun muassa työvuorojen pituus ja ajankohta. Ikärajojen tarkoituksena on suojella nuorten työntekijöiden henkistä ja fyysistä kasvua ja kehitystä.

Nuoret työntekijät
Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät eivät saa tehdä aivan samoja töitä eivätkä samoin ehdoin kuin aikuiset. Erityissäännökset nuorten työntekijöiden suojelemisesta ovat nuorista työntekijöistä annetussa laissa. Lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan palvelusuhteiden lisäksi mm. alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.

Lain tarkoituksena on suojella nuoria liialliselta, yksilön kehitystä haittaavalta työperäiseltä rasitukselta. Nuorilla saadaan teettää ainoastaan sellaisia töitä, jotka eivät ole vahingollisia heidän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen. Työ ei myöskään saa vaatia suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

Työt voidaan jakaa kiellettyihin, vaarallisiin ja niihin töihin, joista ei ole erikseen säädetty, sekä nuorille sopiviin kevyisiin töihin. Nuoria työntekijöitä koskevat myös valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä, sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta ja työministeriön päätös nuorille sopivista kevyistä töistä.

Työssä voi esiintyä tapaturmavaaroja, melua, pölyjä, fyysistä rasitusta, kiirettä, kiusaamista tai muita tekijöitä, joista voi aiheutua työtapaturmia, ammattitauteja, sairauspoissaoloja tai henkistä pahoinvointia. Työterveyslaitoksen työolotietoa sivustolta löydät tilastotietoja Suomen työvoimasta ja työoloista sekä hyödyllisiä linkkejä lisätietoihin, arviointimenetelmiin ja hyviin käytäntöihin.

Kysy työnantajalta, kuuluuko työhön suojavarustuksia. Jos kuuluu, niin ota ne myös käyttöösi. Muista, että sinulla on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä.

Kesätyössä hankitaan työkokemusta, ei elinikäisiä vammoja.

4) Tarkista palkkasi

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkaselvitys, palkkaerittely tai muu vastaava dokumentti, josta näkyvät peruspalkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt maksut. Tarkista, että palkkatiedot ovat oikein ja sinulle on maksettu kaikki ilta-, viikonloppu-, ylityö- ja muut korvaukset.

Muista, että kesätyöstä kertyy myös eläkettä. Työeläke alkaa karttua jo 18 vuotta täyttäneille. Työnantajan on maksettava tilapäisiä kesätöitä tekevistä nuorista eläkevakuutusmaksut kuten muistakin työntekijöistä.

5) Huolehdi lomakorvauksista, kun kesätyösi loppuu

Lomakorvausta kertyy, jos työssäolopäiviä on kuukaudessa vähintään 14. Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomaa kertyy silloin 2 pv/kk.

Mikäli työssäolopäiviä on kuukaudessa vähemmän kuin 14, lomakorvausta kertyy, kun työntekijä on ollut saman työnantajan töissä vähintään 35 tuntia/kk. Korvaukseen oikeuttavia päiviä ovat myös ns. hyväksyttävistä syistä johtuneet poissaolopäivät, kuten sairauspäivät. Lomakorvaukseen riittää, kun olet ollut samassa työsuhteessa vähintään kuusi työtuntia.

Lisätietoja lomaoikeudesta ja -korvauksista löytyy SAK:n nettisivuilta kohdasta  Tietoa työelämästä » Lomat ja muut vapaat » Vuosiloma.

6) Pyydä työtodistus

Työtodistus on työntekijän kannalta tärkeä asiakirja. Myöhemmin esimerkiksi koulutuspaikkaa tai vakituista työpaikkaa hakiessa saattaa aikaisemmalla työkokemuksella olla suuri merkitys. Sinulla on lakisääteinen oikeus saada työsuhteesi päätyttyä työtodistus.

7) Tutustu työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen

Työntekijöiden edustajana työpaikoilla toimii työntekijöiden keskuudestaan valitsemat työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies. Heidän kauttaan saat neuvoja ja apua aina kun niitä tarvitset. Sinun kannattaa esimerkiksi näyttää työsopimusta luottamusmiehelle, ennen kuin allekirjoitat sen.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ovat vanhemmat työntekijät monesti korvaamattomana apuna. Ongelmatilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä oman alan ammattiliittoon, vaikka et vielä olisikaan jäsen. Myös työsuojelupiirien toimistot antavat apua.

SAK:laisten ammattiliittojen yhteystiedot löytyvät SAK:n nettisivuilta kohdasta Jäsenliitot » Yhteystiedot. Työsuojelupiirien yhteystiedot löytyvät Työsuojelu.fi -sivustolta.

8) Liity ammattiliittoon

Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua myös kesätyöntekijöille. Tärkein etu on se, että ammattiliitot hoitavat oman alasi edunvalvontaa: tekevät alan työehtosopimukset työnantajajärjestöjen kanssa ja auttavat oikeusturvakysymyksissä. Ammattiliittojen työttömyyskassat puolestaan turvaavat jäsenille ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan. Lisäksi liitot tarjoavat erilaista neuvontaa, koulutusta ja muuta toimintaa sekä lukuisan määrän erilaisia jäsenetuja.

Jos olet jo opiskelijajäsenenä jossain ammattiliitossa, kannattaa sinun kesätöiden ajaksi liittyä liiton varsinaiseksi jäseneksi, koska silloin kerrytät samalla ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa työttömyyden varalle. Voit etsiä itsellesi sopivaa ammattiliittoa ja täyttää jäseneksi liittymislomakkeen osoitteessa liityammattiliittoon.fi.

9) Lue lisää

Lisätietoja työelämän perusasioista löydät SAK:n nettisivuilta kohdasta Tietoa työelämästä.  Kannattaa tutustua!