720x120.jpg

SiviilipalvelusSIVIILIPALVELU

Suomen perustuslain mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä. Sotilaallisesta maanpuolustuksesta voi saada vapautuksen ja asevelvollinen voidaan määrätä suorittamaan siviilipalvelusta, mikäli hän vakuuttaa uskonnolliseen tai eettiseen vakaumukseen perustuvien vakavien omantunnonsyiden estävän häntä suorittamasta asevelvollisuuslain mukaista varusmiespalvelusta.

Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaisilleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan myös reservin kertausharjoitukseen kutsuttua. Sotilasavustusta maksetaan myös vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevalle naiselle sekä hänen omaisilleen.

Siviilipalvelukseen voi hakeutua uskonnolliseen tai eettiseen vakaumukseen perustuvista vakavista omantunnonsyistä. Siviilipalveluksen suorittaminen korvaa asevelvollisuuslain mukaisen palveluksen rauhan aikana. Siviilipalveluksesta säädetään siviilipalveluslaissa ja -asetuksessa. 

Siviilipalvelusaika on 362 päivää (palveluksen ennen 1.1.2008 aloittaneiden kohdalla palvelusaika on 395 vrk) Kertausharjoituksia ei ole. Siviilipalvelukseen sisältyy 28 vuorokauden mittainen koulutus ja noin vuoden mittainen työpalvelu. Työpalvelu suoritetaan työministeriön hyväksymissä siviilipalveluslaitoksissa, joita on noin 1 600 eri puolilla Suomea. 

Siviilipalvelusmiehen etuudet palvelusaikana määräytyvät samojen perusteiden mukaisesti kuin varusmiehillä. Ylläpitokustannukset (päivärahat, ruokailu, majoitus, terveydenhuolto ja työmatkat) kuuluvat työpalvelupaikkana toimivan siviilipalveluslaitoksen kustannusvastuulle. 

Siviilipalvelukseen voi hakeutua kutsunnoissa, niiden jälkeen tai vapaaehtoisena aloitetusta varusmiespalveluksesta. Hakemus jätetään joko kutsuntalautakunnalle, joukko-osaston komentajalle tai siviilipalveluskeskukselle.  

Siviilipalveluslaitokseksi voi hakeutua toimittamalla työministeriölle asiaa koskevan kirjallisen hakemuksen. 

undefined

Siviilipalveluksen suorittaminen korvaa varusmiespalveluksen rauhan aikana. Siviilipalveluksesta säädetään siviilipalveluslaissa (1723/91) ja -asetuksessa (1725/91).