banneri3.jpg

Lakeja, viranomaispäätöksiä, ohjeita

NUORTEN ASIOITA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ, VIRANOMAISPÄÄTÖKSIÄ YM.

Seuraavassa listassa on lueteltu lapsia ja nuoria koskevaa lainsäädäntöä. Niihin pääset lähemmin tutustumaan Valtion säädöstietopankissa osoitteessa www.finlex.fi

 • Hallintolaki 434/2003  
 • Hallituksen esitys nuorisolaiksi HE 28/2005                       
 • Kuntalaki 365/1995
 • Laki julkisista hankinnoista 348/2007
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
 • Lastensuojelulaki 417/2007
 • Nuorisolaki 72/2006
 • Suomen perustuslaki 731/1999
 • Valtionavustuslaki 688/2001
 • Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta 103/2006
 • Yhdenvertaisuuslaki 21/2004

Koulutusta koskevia lakeja

 • Ammattikorkeakoululaki 351/2003
 • Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998
 • Lukiolaki 629/1998
 • Lukioasetus 810/1998
 • Perusopetusasetus 852/1998
 • Perusopetuslaki 628/1998
 • Yliopistolaki 558/2009  

Seuraavassa listassa on Euroopan unionin lainsäädäntöä, jota löytyy suomenkielisenä osoitteesta
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm

 • Euroopan neuvoston päätöslauselma nuorten osallistumisesta ja heille tiedottamisesta (2006/C297/02) 
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös n:o 1719/2006/EY, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007-2013
 • Komission tiedonanto neuvostolle nuorisoa koskevista EU:n politiikoista, Euroopan nuorten huomioon ottaminen – eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpano ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
 • Neuvoston ja neuvostossa 24. toukokuuta 2005 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma nuoria koskevalle tiedottamiselle asetettujen yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanosta (2005/C 141/03)  

LANUKE ja muita linkkejä


Sivu on päivitetty 11.5.2012.