Eurooppalainen nuorisotiedotuksen peruskirja

EUROOPPALAINEN NUORISOTIEDOTUKSEN PERUSKIRJA      

Hyväksytty Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvontajärjestön (ERYICA) 15. yleiskokouksessa Bratislavassa (Slovakiassa) 19.11.2004.

Esipuhe

Monimutkaisessa yhteiskunnassa ja yhdentyneessä Euroopassa, joka tarjoaa paljon haasteita ja mahdollisuuksia, tulee koko ajan tärkeämmäksi, että nuorilla eurooppalaisilla on mahdollisuus saada tietoa ja kyky analysoida ja käyttää sitä. Nuorisotiedotustyö voi auttaa nuoria saavuttamaan tavoitteitaan ja edistää heidän aktiivista osallistumistaan yhteiskunnan jäseninä. Tiedon tarjoamisessa pitäisi käyttää tapoja, jota lisäävät nuorten ulottuvilla olevia vaihtoehtoja sekä lisäävät heidän itsemääräämiskykyään ja toimintamahdollisuuksiaan.

Kansanvallan periaatteiden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen edellyttää, että kaikilla nuorilla on oikeus saada täydellistä, puolueetonta, ymmärrettävässä muodossa olevaa ja luotettavaa tietoa kaikista heitä kiinnostavista kysymyksistä kaikkiin heidän tarpeisiinsa. Tämä tiedonsaantioikeus on tunnustettu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan neuvoston suosituksessa nro (90) 7 Euroopan nuorille annettavasta tiedotuksesta ja neuvonnasta. Tämä oikeus muodostaa myös Euroopan unionin harjoittaman nuorisotiedotustoiminnan perustan.

Johdanto

Nuorisolle suunnattu yleisluontoinen tiedotustyö kattaa kaikki nuoria kiinnostavat aiheet ja siihen voi kuulua monia erilaisia toimintoja, kuten tiedon jakamista, neuvontapalveluja, opastusta, ohjeiden antamista, tukea, ystäväpalveluja, valmennusta ja harjoitusmahdollisuuksien tarjoamista, verkottumista sekä ohjausta käyttämään ammattiauttajien palveluja. Näitä toimintoja voidaan tarjota nuorisotiedotuskeskusten tai muiden rakenteiden osana toimivien nuorisotiedotuspalvelujen välityksellä tai niiden tarjoamiseen voidaan käyttää sähköistä ja muunlaista mediaa. Tämän peruskirjan periaatteet on tarkoitettu sovellettaviksi kaikentyyppisessä nuorisolle suunnatussa yleisessä tiedottamisessa. Ne muodostavat perustan, jolle kattavaa, johdonmukaista ja koordinoitua nuorisotiedotustyötä koskevat vähimmäisstandardit ja laatutoimenpiteet tulisi määrittää osana kunkin maan omaa nuorisopolitiikkaa.

Periaatteet

Seuraavat periaatteet sisältävät yleisen nuorisolle suunnatun tiedottamisen suuntaviivat, joiden tarkoituksena on taata nuorison tiedonsaantioikeuden toteutuminen.

1. Nuorisotiedotuskeskukset ja -palvelut on pidettävä avoimina kaikille nuorille ilman poikkeuksia.

2. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palvelujen tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus kaikille nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vähäosaisiin ryhmiin ja nuoriin, joilla on erityistarpeita.

3. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman pakollista ajanvarausta. Nuorten on voitava kokea niiden käyttö houkuttelevaksi ja niissä tulee vallita ystävällinen ilmapiiri. Niiden aukioloaikojen on vastattava nuorten tarpeita.

4. Tarjolla olevan tiedon tulee perustua nuorten toiveisiin ja käytännössä todettuun nuorison tiedontarpeeseen. Tiedon tulee kattaa kaikki nuoria kiinnostavat aiheet ja sen tulee kehittyä kattamaan uusia aiheita.

5. Jokaista käyttäjää on kunnioitettava yksilönä ja jokaiseen kysymykseen annettavan vastauksen on oltava yksilöllinen. Tämä on toteutettava niin, että se lisää palvelun käyttäjien toimintamahdollisuuksia, edistää heidän itsemääräämisoikeuttaan ja kehittää heidän kykyään analysoida ja käyttää tietoa.

6. Nuorisotiedotuskeskusten palvelujen on oltava maksuttomia.

7. Tietoa annetaan tavalla, joka kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä ja heidän oikeuttaan pitää salassa henkilöllisyytensä.

8. Tietoa antaa ammattimaisesti henkilöstö, joka on koulutettu tähän tehtävään.

9. Tieto on aukotonta, ajantasaista, todenmukaista, käytännöllistä ja helppokäyttöistä.

10. Tarjottavan tiedon puolueettomuus pyritään varmistamaan kaikin tavoin käyttämällä useita eri lähteitä ja tarkistamalla niiden luotettavuus.

11. Tarjottavan tiedon on oltava vapaata kaikista uskonnollisista, poliittisista, aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista.

12. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palvelujen tulee pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman suuri joukko nuoria käyttämällä tehokkaita toimintatapoja, jotka soveltuvat eri ryhmille ja erilaisiin tarpeisiin, sekä valitsemalla luovia ja innovatiivisia tiedotusstrategioita, menetelmiä ja välineitä.

13. Nuorten on saatava tilaisuus osallistua asianmukaisella tavalla eriasteiseen nuorisotiedotustyöhön paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tällaisia tapoja voivat olla muiden muassa tiedontarpeiden nimeäminen, tiedon valmistelu ja perille toimittaminen, tietopalvelujen ja tiedotushankkeiden hoitaminen ja arviointi sekä vertaisryhmätoiminnot.

14. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden tulee toimia yhteistyössä muiden nuorisolle suunnattujen palveluiden ja rakenteiden kanssa erityisesti omalla maantieteellisellä alueellaan, ja niiden on muodostettava verkostoja muiden nuorison parissa työskentelevien välittäjäorganisaatioiden ja muiden elinten kanssa.

15. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden on autettava nuoria saamaan käyttöönsä tietoa, jota tarjotaan nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan avulla, ja kehittämään taitojaan näiden välineiden käytössä.

16. Nuorisotiedotustyön rahoituslähteet eivät saa toimia niin, että ne estävät nuorisotiedotuskeskusta tai -palvelua soveltamasta tämän peruskirjan periaatteita.

© ERYICA – 2004