lappinyt-banner.png

Nuorisotyö Lapin kunnissa-kyselyn tulokset

Kysely tehtiin yhdessä LappiNYT – nuorisotyön ytimessä hankkeen ja hankekuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa ja sen avulla keräsimme tietoa eri kuntien ennaltaehkäisevän nuorisotyön toiminnasta ja mahdollisista alueellisista ilmiöistä. Kysely toteutettiin vuosien 2019 -2020 vaihteessa.  Nuorisotyöntekijät hyödyntävät kyselyn tuloksia toimintojen kehittämiseen. Siitä syystä olemme kysyneet myös sitä miksi nuorisotyön toimintoja ei käytetä; onko jotain mitä voisimme tehdä toisin jotta tavoittaisimme kaikki ne nuoret jotka haluaisivat osallistua toimintaan, mutta se ei jostain syystä ole mahdollista.

Tulosten julkaisu oli alun perin suunniteltu keväälle 2020 mutta silloin otsikoissa oli hieman suurempia juttuja. Kyselyyn vastasi yhteensä 1213 iältään 12 -29-vuotiasta nuorta erikokoisista lappilaisista kunnista.  Kuntakohtaiset vastaukset on lähetetty kuntien nuorisotyöntekijöille lukuun ottamatta niitä kuntia joissa vastauksia tuli alle kymmenen. Kaikki vastaukset on kuitenkin huomioitu kyselyn yhteenvedossa. Vastaajilta kysyttiin kyselyn alussa ikä ja paikkakunta. Kyselyn toteuttaminen tapahtui kunnissa nuorisotyöntekijöiden toimesta ja toteuttaminen oli vapaaehtoista.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuorisotyön toimintaympäristö muuttui viime keväänä kuten muuttui muukin maailma, ja kohtaamisen merkitys korostui aivan erityisen paljon. Kyselyn tulokset puhuvat sen puolesta että nuorisotilat ja fyysiset kohtaamispaikat ovat edelleen käytetyin nuorisotyön toiminto. 

Harvaanasuttujen kuntien vastauksissa pitkät välimatkat ja epäsopivat kellonajat näkyivät esteenä toimintaan osallistumiselle. Myös liikkuva nuorisotyö (esim. Lapin kunnissa kiertänyt Wauto-auto) nousi näiden kuntien kohdalla yhdeksi käytetyimmistä nuorisotyön toiminnoista. Toimintaa kaivattiin selkeästi myös sivukylille.

Peitetyt numerot 1.jpg

Somessa seuraaminen oli kolmanneksi suosituin tapa osallistua nuorisotyön toimintaan, mutta toisaalta 83 % vastaajista koki ettei nuorisotyön tarvitse olla enempää tavoitettavissa somessa. Kevään tilanteen kannalta tulos on mielenkiintoinen, kun nuorisotyö siirtyi kokonaan verkkoon. Vastaajista nuorimmat (12-13-vuotiaat) olivat sitä mieltä että somessa saisi olla enemmän.

Peit 3.jpg
 

Nuorimmat 12 -13-vuotiaat vastaajat kaipasivat enemmän ohjattua toimintaa ja toiminnan suunnitteluun osallistumista, kun taas 14 -17-vuotiailla nuorisotilojen tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousivat kaverit, tilan viihtyvyys ja se että saa vain olla. Avoimet vastaukset kertovat että pingis ja biljardi ovat edelleen tärkeitä nuorisotilassa.

peit 5.jpg

 

Huolestuttavin huomio vastauksissa oli se että 35 % vastaajista ei jaksa osallistua nuorisotyön järjestämään toimintaan koska koulu/opiskelu vie kaikki voimat. Myös vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tulosten perusteella lappilaisista 8-9-luokkalaisista 25 % kokee uupumuksen tasoista väsymystä koulussa. Jo 12-vuotiaiden vastauksissa syy korostui paljon.

Muuksi syyksi useat vastaajat kertoivat että nuorisotyön toiminta ei kiinnosta ja siksi ei osallistu.

Peit 2.jpg

Vastaajat toivovat että nuorisotilat olisivat enemmän auki, enemmän ohjattua tekemistä ja enemmän tapahtumia kuten laneja, discoja ja reissuja. Toimintaa kaivattiin sivukylille, kirjastoon ja yleisesti ulos. 

peit 4.jpg